Bedrijfsschade. Maatwerk door professionals

Geen stilstand met een passende bedrijfsschade-verzekering

Een bedrijfsschadeverzekering, ook wel bekend als een bedrijfsstagnatieverzekering, is een type verzekering dat bedrijven beschermt tegen inkomstenverlies en extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van een onverwachte onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.

– Bedrijfstilstand na schade door brand

– Extra kosten bij eenvoudige verplaatsing activiteiten

– Bedrijfsstilstand na schade door een hack of uitval systemen

Verder op deze pagina leest u enkele belangrijke aspecten van bedrijfsschadeverzekeringen.

Bedrijfsschade | Extra kosten | Cyber 

Waarom keuze impact heeft op dekking en de schadeuitkering

Verzekeraars kunnen van bedrijven vereisen dat ze een risicobeoordeling uitvoeren en preventieve maatregelen nemen om het risico op schade en bedrijfsonderbreking te verminderen. Dit kan het implementeren van veiligheidsprotocollen, brandpreventieplannen, noodherstelplannen en het regelmatig onderhouden van apparatuur en systemen omvatten.

Het is belangrijk om met een ervaren zakelijke verzekeringsadviseur te werken om de juiste bedrijfsschadeverzekering te verkrijgen die past bij de specifieke behoeften en risico’s van het bedrijf.

Bedrijfsschadeverzekeringen hebben doorgaans enkele uitsluitingen, zoals schade veroorzaakt door hacking, systeemuitval, oorlog, nucleaire gebeurtenissen of opzettelijke handelingen. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en te begrijpen welke risico’s wel en niet gedekt zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsschade essentieel

Dek het inkomstenverlies en de extra kosten af, die uw bedrijf kan ervaren als gevolg van een tijdelijke bedrijfsonderbreking als gevolg van een gedekte gebeurtenis, zoals brand, natuurrampen of andere calamiteiten.

Dekking

Een bedrijfsschadeverzekering dekt inkomstenverlies en extra kosten die voortvloeien uit een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van een gedekte gebeurtenis, zoals brand, waterschade, inbraak of een natuurramp. Het kan ook dekking bieden voor verloren omzet, vaste kosten, salarissen, huurkosten, financieringskosten en andere uitgaven die het bedrijf normaal gesproken zou hebben gemaakt tijdens de onderbrekingsperiode.

Duur uitkering

De dekking van een bedrijfsschadeverzekering begint meestal op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis en loopt totdat het bedrijf volledig is hersteld en de normale bedrijfsactiviteiten worden hervat. De duur kan variëren afhankelijk van de polisvoorwaarden, maar het is belangrijk om te zorgen voor een passende dekking die voldoende tijd biedt om het bedrijf weer op te bouwen en op volle capaciteit te draaien.

Bepaling dekking

Bij het bepalen van de dekking van een bedrijfsschadeverzekering is het belangrijk om rekening te houden met de verwachte hersteltijd en de mogelijke financiële gevolgen van een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.

Het verzekerde bedrag kan gebaseerd zijn op de brutowinst of nettowinst van het bedrijf en kan ook rekening houden met de vaste kosten en variabele kosten tijdens de herstelperiode.

Verlies berekening

Bij het indienen van een claim voor bedrijfsschade is het gebruikelijk dat de verzekeringsmaatschappij een verliesberekening uitvoert om de omvang van het inkomstenverlies en de extra kosten te bepalen. Dit kan gebaseerd zijn op financiële gegevens, zoals de boekhoudkundige verslagen en winst- en verliesrekeningen van het bedrijf.

Het is belangrijk om nauwkeurige en gedetailleerde financiële gegevens bij te houden om het verlies nauwkeurig te kunnen bepalen.

Extra kosten, Cyber of Bedrijfsschade 

Extra kosten

Bij een bedrijfsverzekering kunnen extra kosten worden gedekt die het bedrijf moet maken als gevolg van een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten. Deze kosten zijn gericht op het minimaliseren van het inkomstenverlies en het helpen bij het herstelproces. Denk aan

Tijdelijke locatiekosten: Als het bedrijfspand beschadigd is en niet bruikbaar is, kan de verzekering de kosten dekken voor het huren van een tijdelijke bedrijfsruimte.

Extra transportkosten: Als het bedrijf alternatieve distributiemethoden moet gebruiken of extra transportkosten moet maken om producten bij klanten te krijgen tijdens de onderbreking, kunnen deze kosten worden vergoed.

Extra personeelskosten: Als extra personeel moet worden ingehuurd om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten of het herstelproces te versnellen, kunnen deze kosten worden gedekt.

Kosten voor het inhuren van experts: Als het bedrijf de hulp van experts, zoals consultants, accountants of IT-specialisten, nodig heeft om het herstelproces te begeleiden, kunnen deze kosten worden vergoed.


bedrijfsstagnatie 

Een bedrijfsschadeverzekering dekt het inkomstenverlies en de extra kosten die voortvloeien uit een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Dekking: Een bedrijfsschadeverzekering dekt het inkomstenverlies en de extra kosten die het bedrijf maakt tijdens de herstelperiode na een gedekte gebeurtenis, zoals brand, waterschade, inbraak of natuurrampen. Het doel is om het bedrijf financieel te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een bedrijfsonderbreking.

Verzekerde periode: De verzekerde periode is de periode waarin de bedrijfsschadeverzekering dekking biedt. Dit begint meestal op het moment van de gebeurtenis en loopt tot het moment waarop het bedrijf weer volledig operationeel is.

Verliesberekening: Bij het indienen van een claim voor bedrijfsschade wordt meestal een verliesberekening uitgevoerd om de omvang van het inkomstenverlies en de extra kosten te bepalen.

Cyber Bedrijfsstilstand 


De verzekeringen voor cyber beschermen bedrijven tegen de financiële gevolgen van cyberincidenten die leiden tot bedrijfsonderbreking of inkomstenverlies.

Dekking: Deze verzekering dekt het inkomstenverlies en de extra kosten die voortvloeien uit een cyberincident dat resulteert in een bedrijfsonderbreking. Het kan onder meer dekking bieden voor verloren omzet, vaste kosten, salarissen, huurkosten, financieringskosten en andere uitgaven die het bedrijf normaal gesproken zou hebben gemaakt tijdens de onderbrekingsperiode als gevolg van een cyberaanval, gegevensinbreuk of andere cyber gerelateerde gebeurtenissen.

Oorzaken van dekking: Bedrijfsschadeverzekeringen voor cyber kunnen dekking bieden voor verschillende oorzaken van bedrijfsonderbreking als gevolg van een cyberincident. Dit kan onder meer systeemuitval, gegevensinbreuk, ransomwareaanvallen, DDoS-aanvallen en andere cyber gerelateerde gebeurtenissen omvatten.

Preventie en risicobeheer: Verzekeraars kunnen van bedrijven verwachten dat ze adequate preventieve maatregelen nemen en een goed risicobeheerbeleid hebben om de kans op cyberincidenten te verkleinen.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het vinden van de juiste dekking

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van een bedrijfsschadeverzekering voor cyber zorgvuldig door te nemen, omdat er specifieke voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen kunnen gelden, afhankelijk van de verzekeraar en het verzekeringsproduct.